Dünya Veteriner Hekimler Günü Basın Açıklaması

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Dünya Veteriner Hekimler Birliği, her yıl Nisan ayının son cumartesi gününü Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanmasını kararlaştırmış ve 2000 yılından günümüze kadar bu tarih, ülkemiz de dahil olmak üzere tüm Dünya ülkelerinde Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya veteriner hekimleri günü, her yıl farklı bir tema çerçevesinde kutlanmaktadır. 2018 yılı için belirlenen “Tema” “Sürdürülebilir kalkınmada, Geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini iyileştirmedeki Veteriner Hekimlik mesleğinin rolü"  olarak belirlenmiştir.

Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar yaklaşık 9.7 milyar kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Gelecekte buna bağlı olarak hayvansal proteine olan talep artacaktır. Veteriner Hekimler hayvan hastalıklarını önleyerek ve kontrol ederek, yeterli ve güvenli yüksek kaliteli gıdaların elde edilmesinde, insanların ve hayvanların sağlığını ve refahını iyileştirmede önemli rol üslenmektedirler. Veteriner Hekimler, sürdürülebilir ve verimli hayvancılık üretim sistemlerinin gelişimini sağlayarak, gelecek nesiller için yeterli ve sağlıklı kaynakların oluşturulmasına katkıda bulunurlar. Bu çalışmalarla, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadırlar.

Kırsalda yaşayan ve tarımla uğraşan ailelerin temel gelir kaynağı hayvancılıktır. Hayvanlar, tarımla uğraşan ailelerin sigortasıdır. Yaşanan tarımsal krizlerde, ailenin yeniden üretime devam edebilmesi için önemli bir mali kaynak oluşturur. İşte bu nedenle ailenin yeniden üretimini sürdürmesini, geçimini sağlamasını ve ekonomiye katkı sunmaya devam etmesini sağlar.

Bu gün, Dünyanın temel sorunlarından birisi de, güvenli gıdaya ulaşma konusunda yaşanan sıkıntılardır. Güvenli gıda, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir paydaşıdır. Gıda güvenliğinin temel öğesi de veteriner hekimlerdir. Veteriner hekim olmadan sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin sağlanması ve düşünülmesi mümkün değildir.

Çünkü; Gıda kaynaklı risklerin % 90’nı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. İnsanlarda görülen hastalıkların % 62 si de hayvan kökenli zoonoz hastalıklardır. Bundan dolayı, sağlıklı hayvan yetiştirmeden sağlıklı gıda üretilemez. Burada tek yetkili ve sorumlu meslek veteriner hekimlerdir.

Sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin tesis edilebilmesi için, hayvansal üretim sürecinin, çiftlikten başlayarak sofraya ulaşıncaya kadar devam etmesi zorunludur. Ve veteriner hekimlerin, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, hiçbir etki altında kalmadan, özgür iradeleri ile karar verebilecekleri bir ortamda çalışmalarına imkan sağlanması gerekir.

Gelişmiş dünya ülkelerinde, gıda güvenliği ve veteriner hekimlik hizmetleri birlikte ele alınmaktadır. Ve her türlü etkiden bağımsız olacak şekilde oluşturulmuş yetkili bir merkezi otorite ve buna bağlı taşra teşkilatı ile bu görevler yürütülmektedir.

Ülkemizde, veteriner hizmetleri ve gıda güvenliğinden sorumlu yetkili otorite, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yer alan "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü" dür. Ancak, bu genel müdürlüğe doğrudan bağlı bir taşra teşkilatı yoktur. Veteriner Hizmetleri ve gıda güvenliği hizmetleri Bakanlığın İl Müdürlüğü bünyesinde ayrı şube müdürlükleri sorumluluğunda yürütülmektedir. Bu durum, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği konularında önemli riskler ortaya koymaktadır.

Veteriner hekimler, hayvancılık alanında verdikleri hizmetlerle ve gıda güvenliği konusunda üstlendikleri sorumluluklarla, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol oynamaktadırlar.

Veteriner hekimler, yürüttükleri bu önemli ve zorlu hizmetlere rağmen, hizmetlerinin karşılığını ve toplumda hak ettiği yeri alamamıştırlar.            

Kamuda görev yapan veteriner hekimlerin özlük hakları her geçen gün erimektedir.

Veteriner hekimler 30 yıldır uzmanlık eğitiminden mahrum bırakılmışlardır.

6343 sayılı meslek kanunu 1954 yılında çıkarılmış bir kanun olup, günün şartlarına cevap verememektedir. Bu kanunla ilgili Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyinin değişiklik teklifi yıllardır Bakanlıkta beklemektedir.

Bu sorunlarımızın çözüleceği umuduyla, özveriyle gece-gündüz demeden çalışan veteriner hekimlerimizin Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutlarım.

Saygılarımla.

   Mahmut ÇETİNKAYA

 Samsun Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı

  28 Nisan 2018

Bizi Takip Edin

Fotoğraf Galerisi

Basında Biz

0 (362) 230 43 96